Efter att Follicum AB:s företrädesemission avslutades den  10 maj 2016 uppstod flaggningsskyldighet för två av de större aktieägarna i bolaget – Lund University Bioscience AB och Sunstone Lifescience Ventures Fund III K/S. Företrädesemissionen, som fulltecknades, innebar att 6 001 938 aktier nyemitterades, vilket medförde en utspädningseffekt om cirka 37,5 procent för befintliga aktieägare som inte tecknade i företrädesemissionen.

Lund University Bioscience AB:s innehav i Follicum uppgick före företrädesemissionen till 2 313 370 aktier (23,13 procent). Lund University Bioscience AB tecknade inte några aktier i företrädesemissionen. Efter företrädesemissionen uppgår innehavet i Follicum till 2 313 370 aktier (14,45 procent).

Sunstone Lifescience Ventures Fund III K/S innehav i Follicum uppgick före företrädesemissionen till 2 315 465 aktier (23,15 procent). Sunstone Lifescience Ventures Fund III K/S tecknade 431 569 aktier i företrädesemissionen. Efter företrädesemissionen uppgår Sunstone Lifescience Ventures Fund III K/S innehav i Follicum till 2 747 034 aktier (17,16 procent).

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Öppna Pressmeddelande