Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet  (2016-01-01 – 2016-03-31)

Se hela Delårsrapport Q1 2016

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 003 234 aktier per 2016-03-31. (fg år 8 843 210 aktier). Notera att Bolaget efter periodens utgång genomfört en nyemission genom vilken 6 001 938 aktier nyemitterats. Det totala antalet aktier i Follicum kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 16 005 172 aktier.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Med ”Follicum” eller ”Bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532).

Väsentliga händelser under första kvartalet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Jan Alenfall kommenterar

Det har varit ett spännande första kvartal för Follicums del – en milstolpe i Bolagets historia har i och med starten av den kliniska fas I/IIa-studien uppnåtts! I januari behandlades den första försökspersonen, helt i enlighet med vad som tidigare kommunicerats och med vad som längs hela resan varit vår plan. Syftet med studien är att i första hand testa säkerhet avseende FOL-005, men som ett delsteg i studien även att initialt undersöka effektparametrar. Studien utförs av Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) på universitetssjukhuset Charité i Berlin, Tyskland och i studien deltar cirka 40 friska frivilliga försökspersoner. Efter att tio försökspersoner erhållit maximal dos kunde vi glädjande meddela att inga negativa effekter rapporterats. Detta är givetvis mycket viktigt, då det visar att FOL-005 är förenad med en god säkerhet. Studiens andra del – en multipeldos-studie på cirka 30 försökspersoner – är nu inledd efter att vi i april erhållit BfArM:s och etikkommitténs tillstånd. Som tidigare kommunicerats avser vi att avsluta studien runt årsskiftet 2016/2017 och därefter rapportera resultaten.

”Efter att tio försökspersoner erhållit maximal dos kunde vi glädjande meddela att inga negativa effekter rapporterats.”

Vi har under årets inledande månader fått glädjande besked avseende vår patentportfölj. I mars meddelade USPTO – US Patent and Trademark Office – att en så kallad Notice of Allowance avseende vår patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof” utfärdats. Notice of Allowance innebär att patentansökan kommer att godkännas men att godkännandet föregås av ett antal mindre åtgärder, som till exempel betalning av avgifter och dylikt. I början av maj fick vi ett officiellt patentgodkännande från EPO, avseende vår patentansökan som rör stimulering av hårväxt. Tack vare detta har patentet skydd till och med år 2032. Både USA och Europa är väldigt viktiga marknader och denna förstärkning av vår patentportfölj är givetvis mycket positiv.

”Både USA och Europa är väldigt viktiga marknader och denna förstärkning av vår patentportfölj är givetvis mycket positiv.”

För ett par veckor sedan avslutades teckningstiden i vår företrädesemission. Genom nyemissionen tillfördes Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Tack till alla er som genom teckning visat er tro på Follicum och den forskning- och utveckling vi bedriver. Med kapitalet från nyemissionen har vi resurser att finansiera aktiviteter som kommer att bli viktiga i den fortsatta utvecklingen av projektet, såsom formuleringsarbete, förstärkning av den prekliniska dokumentationen och planering för kliniska fas II-studier, samt påbörja utveckling av kompletterande produktkandidater. Vi ges även möjlighet att börja utveckla ett plattformsbolag med potential för ytterligare indikationer. Vi bedömer att dessa aktiviteter väsentligt ökar möjligheten för en utlicensiering av FOL-005-projektet.

Vi hoppas på ett fortsatt spännande 2016 och tackar återigen för tron på Follicum!

Jan Alenfall – VD, Follicum AB