Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 till 2017-03-31):

Definitioner:

Väsentliga händelser under första kvartalet

Follicum erhöll i januari 2017 godkännande av patentansökningar i Japan och i Ryssland. De båda patenten skyddar Bolagets peptider generellt och för reglering av hårväxt specifikt i de båda länderna.

I februari 2017 meddelade Follicum att den kliniska fas I/IIa-studiens säkerhetsdata analyserats och att de visar att FOL-005 tolereras väl. Analys av effektdata planerades att rapporteras under det andra kvartalet 2017.

Den 27 mars 2017 publicerade Follicum kallelse till årsstämma, vilken hölls den 26 april 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I början av april 2017 publicerades Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen blev då tillgänglig via Bolagets (www.follicum.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Den 10 april 2017 rapporterade Follicum att den nyligen avslutade kliniska fas I/IIa-studien visat en stimulering av hårväxt.

Den 11 april 2017 informerade Follicum om förslag angående styrelseförändringar inför årsstämman. Förslaget innebar att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, samt att Fredrik Buch, Lars H. Bruzelius, Jürgen Heitmann och Anna Hultgårdh Nilsson omväljs som styrelseledamöter samt att Elisabeth Svanberg nyväljs som styrelseledamot. Claus Asbjørn Andersson har avböjt omval som styrelseledamot.

Den 26 april 2017 hölls årsstämma i Follicum. Stämman beslutade om styrelseförändringar i enlighet med ovanstående förslag. Därutöver beslutade stämman bland annat om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Stämmokommuniké finns att tillgå på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor.

Den 8 maj 2017 meddelade Follicum att Bolaget utökar forskningsarbetet till att även omfatta diabetes. Follicum har lämnat in patentansökan som avser substanser modifierade utifrån mänskliga proteiner. Upptäckten gjordes vid prekliniska studier av verkningsmekanismen för befintliga substanser. Studierna visade positiv effekt på frisättning av insulin.

Övriga händelser

Stiftelsen för Strategisk Forskning (”SSF”) beslutade under perioden att dela ut 400 MSEK till fyra projekt inom programmet ”Industrial Research Centres”. Follicum är partner i ett av de projekt som tilldelades anslag. Projektet, som genomförs vid Lunds universitet, rör individanpassad medicin mot diabetes och leds av professor Maria F. Gomez. Anslaget som tilldelats detta projekt uppgår till cirka 100 MSEK fördelat över flera år. Follicums del i projektet berör möjligheten att behandla sjukdomens komplikationer.

VD Jan Alenfall kommenterar

Under den inledande perioden av året har vi informerat om två nya patent; patentmyndigheterna i Japan resp. Ryssland har godkänt den ansökan som skyddar Follicums peptider generellt och reglering av hårväxt specifikt. Patentskyddet gäller till och med år 2032 och kompletterar det patentskydd Follicum redan har i Europa, Japan, USA, Australien och Hong Kong.

”… kompletterar det patentskydd Follicum redan har
i Europa, Japan, USA, Australien och Hong Kong.”

Under det första kvartalet kunde Follicum kommunicera positiva nyheter från den kliniska studie som genomförts i Tyskland. Först kommunicerades att studiens säkerhetsdata visade att FOL-005 tolereras väl och inte ger upphov till några negativa reaktioner eller biverkningar. Detta var det primära syftet med studien och är givetvis ett väldigt viktigt delmål för den fortsatta utvecklingen av FOL-005 och de individer som behandlas med produkten.

”Redan i början av året visade studiens säkerhetsdata
att FOL-005 tolereras väl…”

Senare kunde Follicum kommunicera att studien visade en statistiskt säkerställd hårstimulerande effekt vid en viss dosnivå vid behandling av friska frivilliga försökspersoner. Dessa resultat är mycket lovade, eftersom det är svårt att demonstrera behandlingseffekter i små studier. Follicum kommer i det fortsatta arbetet att söka optimera behandlingsdosen samt skapa en lämplig beredningsform för att administrera behandlingsdosen. Nu pågår en avslutande uppföljningsperiod av studien och slutrapport väntas under andra halvan av 2017. Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med såväl genomförandet som resultatet av den lyckade studien.

” Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med såväl genomförandet
som resultatet av den lyckade studien.”

I maj lämnade Follicum in en patentansökan inom området diabetes, som täcker en ny klass av substanser. Bolaget ingår som partner i ett stort forskningsprojekt som tilldelats upp till 100 MSEK från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Projektet, som utförs i samarbete med flera stora aktörer, rör diabetes och syftar till att hitta prediktiva biomarkörer relevanta för diabetes och komplikationerna som orsakas av denna sjukdom. Vi gläds åt bidraget och den hjälp patienter som lider av diabetes kan få i framtiden tack vare detta forskningsprojekt!

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Follicum AB
Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor – både män och kvinnor – och kan vara ett stort problem såväl fysiskt som psykiskt. Idag finns det inga effektiva produkter som stimulerar eller hämmar hårväxt utan några biverkningar. De alternativ som finns är inte heller tillämpliga för både kvinnor och män. Follicums huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier visat sig kunna såväl stimulera som hämma hårväxt på ett mycket effektivt sätt redan vid mycket låga doser. I de toxicitetsstudier som utförts med huvudkandidaten har inga negativa effekter observerats. Bolaget har under Q1 2017 avslutat sin kliniska fas I/IIa-studie där framför allt säkerhet men även effekt av FOL-005 har studerats.

Follicum och FOL-005 – en tillbakablick
Follicum grundades 2011 baserat på forskning av Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, båda verksamma vid Bio Medicinskt Centrum i Lund. Utgångspunkten i bolaget blev att isolera den eller de delar av det kroppsegna proteinet Osteopontin som reglerar hårväxt. Efter ett omfattande utvecklingsarbete skapades den nuvarande läkemedelskandidaten FOL-005. FOL-005 är en mindre del av proteinet, en så kallad peptid, där två aminosyror tagits bort och ersatts av en tredje. Målet med denna läkemedelskandidat är att reglera hårväxt hos både kvinnor och män.

För att utveckla potentialen i FOL-005 har Follicum tillsammans med forsknings- och utvecklingspartners skapat en unik process för att studera hårväxt – både i laboratorium och i levande livet. Processen kan kortfattat beskrivas i fem punkter:

Den inledande studien på levande möss gav vid handen att FOL-005 stimulerade hårväxt. Efterföljande studier på mänsklig hud har emellertid visat att FOL-005 hämmat hårväxt redan vid låga doser. Dessa resultat bekräftades i den följande studien där mänskliga hudbitar hade transplanterats på möss. Som förberedelse för den kliniska studien i Berlin genomfördes under 2016 en tre månaders toxicitetsstudie som inte visade på några biverkningar.

Under andra halvåret 2016 fram till februari 2017 genomfördes en klinisk studie på försökspersoner i Berlin. Studiens mål var att bekräfta säkerheten i läkemedelskandidaten samt förhoppningsvis se effekten av läkemedelskandidaten hos försökspersoner. Bolaget meddelade i april 2017 att en stimulering av hårväxt påvisats vid en av doserna som administrerats i studien. Dessutom tolererades FOL-005 mycket väl.

Aktien
Aktien i Follicum noterades på AktieTorget den 25 november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier i Follicum till 16 005 172 stycken.

Största aktieägare per 2017-03-31
Nedan presenteras de största ägarna per den 31 mars 2017.

 Innehavare Antal aktier Innehav (%)
Sunstone LS Ventures fund III 2 747 034 17,16
Lund University Bioscience AB 2 320 370 14,50
Avanza Pension 1 595 496 9,97
Atherioco AB 437 499 2,73
Mats Invest AB 435 000 2,72
Pontus Dunér 428 000 2,67
Stiftelsen Akademihemman 383 515 2,40
Flerie Invest AB 355 085 2,22
Nordnet Pensionsförsäkring 316 269 1,98
Kudu AB 231 568 1,45
Callipa AB* 224 379 1,40
*Jan Alenfall genom bolag

Principer för delårsrapportens upprättande
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 ”K3” samt Årsredovisningslagen, samma redovisningsprincip som Follicums senaste årsredovisning är upprättad i enlighet med.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 24 maj 2017
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017.

Öppna Delårsrapport Q1