Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) och Follicum AB (”Follicum”) (”Fusionen”) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i kallelsen till Follicums extra bolagsstämma och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att vara tillgängligt innan den/de extra bolagsstämmor som kommer att besluta om de frågor som anges häri hålls, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan beslut fattas.

Coegin Pharma offentliggör fusionsdokument
Coegin Pharma offentliggjorde den 22 september 2021 att styrelserna för Coegin Pharma och Follicum gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra en fusion i vilken Coegin Pharma absorberar Follicum.

Coegin Pharma offentliggör idag ett fusionsdokument avseende samgåendet med Follicum i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Fusionsdokument hålls tillgängligt på både Coegin Pharmas och Follicums respektive hemsidor, www.coeginpharma.com och www.follicum.se. Fusionsdokumentet har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Styrelsens analys och rekommendation

Styrelsen för Follicum rekommenderar enhälligt aktieägarna i Follicum att rösta för Fusionen.

Nedanstående uttalande görs av styrelsen för Follicum i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna.

Effekter för Follicum, dess anställda samt styrelsens utvärdering av Fusionen
Enligt takeover-reglerna ska styrelsen redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Fusionen kan komma att ha på Follicum, särskilt sysselsättning, och sin uppfattning om Coegin Pharmas strategiska planer för Nya Coegin Pharma och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättning och på de platser där Follicum bedriver sin verksamhet.

Coegin Pharma har angivit att det i nuläget inte fattats några beslut om väsentliga förändringar av Coegin Pharmas eller Follicums anställda eller av den nuvarande organisationen och verksamheten, inklusive anställningsvillkoren och de platser där Bolagen bedriver verksamhet.

Enligt styrelsens uppfattning är det för tidigt för att avgöra vilken påverkan implementationen av Fusionen kommer att ha på Follicums verksamhet och anställda, men finner ingen anledning att ifrågasätta huruvida Coegin Pharmas beskrivning är korrekt. Styrelsen bedömer att Nya Coegin Pharma har den kompetens och finansiella styrka som är nödvändig för att kunna utveckla Follicums verksamhet. Med hänvisning till Follicums begränsade verksamhet idag anser styrelsen att utvecklingen inom ramen för Nya Coegin Pharma kommer att vara positiv för både sysselsättningen och Follicums verksamhet.

Styrelsens uppfattning om Fusionen är baserad på en bedömning av ett antal faktorer som styrelsen har ansett varit relevanta vid utvärderingen av Fusionen. Dessa faktorer inkluderar men är inte begränsade till Fusionens strategiska fördelar och den premie som tillkommer Follicums aktieägare.
Styrelsen anser att samgåendet med Coegin Pharma medför ett antal strategiska fördelar för Follicum, innefattande:

En (1) aktie i Follicum berättigar innehavaren att erhålla en (1) aktie i Coegin Pharma. Baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Coegin Pharma-aktien innebär fusionsvederlaget en premie om cirka 36,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Follicum-aktien de senaste 10 handelsdagarna före den 21 september 2021 och cirka 9,8 procent jämfört med stängningskurserna för Follicum-aktien och Coegin Pharma-aktien den 21 september 2021. Follicums styrelse anser att fusionsvederlaget är skäligt, från en finansiell synvinkel, för Follicums aktieägare.

Rådgivare
Coegin Pharma har anlitat Klara Stock Market Adviser AB som projektledare och strategisk rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut av Coegin Pharma.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD, Coegin Pharma AB
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat “proof of concept”, för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.se.

Öppna Pressmeddelande