Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) har idag beslutat om emission av fusionsvederlag. Enligt fusionsplanen som antagits av styrelserna för Coegin Pharma och Follicum AB (”Follicum”) har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till en (1) aktie i Coegin Pharma per innehavd aktie i Follicum per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. Emissionen innebär att 81 698 104 aktier i Coegin Pharma emitteras.

Enligt fusionsplanen som antagits av styrelserna för Coegin Pharma och Follicum den 22 september 2021 har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till en (1) aktie i Coegin Pharma per innehavd aktie i Follicum per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen.

Styrelsen i Coegin Pharma har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, beslutat om emission av fusionsvederlag. Det totala antalet aktier i Coegin Pharma som emitterats till Follicums aktieägare såsom fusionsvederlag är 81 698 104. Emissionen innebär en ökning av antalet aktier från 612 593 931 till 694 292 035 vilket motsvarar en utspädning om cirka 11,77 procent. Aktiekapitalet ökar från 27 566 726,895 kronor till 31 243 141,575 kronor.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen måndagen den 7 februari 2022. I samband med registreringen av fusionen kommer Follicum att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Coegin Pharma.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i Follicums aktiebok att erhålla fusionsvederlag. Follicums aktieägare erhåller aktier i Coegin Pharma den 9-11 februari 2022. Handel i Coegin Pharmas aktie sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande