Follicum pausar bolagets samtliga utvecklingsprojekt

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att bolaget pausar samtliga utvecklingsprojekt. Follicum driver läkemedelsutvecklingsprojekt mot håravfall och diabeteskomplikationer samt utvärderar möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. Efter vårens resultat från fas 2-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall beslutade styrelsen att utvärdera bolagets affärsstrategi och långsiktiga mål. Enligt tidigare kommunicerad […]

Follicum AB har avslutat sin likviditetsgaranti från Sedermera Fondkommission rörande handeln i aktien

Sedermera Fondkommission kommer fortsätta som likviditetsgarant under uppsägningstiden fram till och med den 24 september 2021. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB E-post: info@follicum.com Telefon: 0709 16 87 29 Om Follicum AB Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. […]

Follicum halvårsrapport 2021-01-01–2021-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Finansiell översikt första halvåret 1 januari – 30 juni Övriga rörelseintäkter uppgick till 135 TSEK (105 TSEK) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 508 TSEK (-21 006 TSEK) Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,17 SEK (-0,31 SEK) Soliditeten uppgick till cirka 92 % (89 %) Finansiell översikt andra kvartalet 1 […]

Follicums styrelse har entledigat Kim Arvid Nielsen från rollen som vd

Follicum AB (publ) meddelar att styrelsen idag har beslutat att omgående entlediga Kim Arvid Nielsen från rollen som vd. Samtidigt utsågs bolagets finansdirektör Jonas Edelswärd till tillförordnad vd för Follicum. ”Styrelsen har tagit det här beslutet eftersom Kim Arvid Nielsens ledarskap inte har levt upp till våra förväntningar. Jonas Edelswärd tillträder nu som tillförordnad vd […]

Follicum rapporterar reviderade top-line-resultat från fas IIa-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall (alopeci)

Follicum AB (publ) rapporterar idag reviderade top line-data från en fas IIa-studie av den vävnadsreparerande peptiden FOL-005 för behandling av håravfall (alopeci). Dessa baseras på en oberoende granskning vilken genomförts till följd av uppdagade felaktigheter i den resultatanalys som bolaget presenterade den 6 maj 2021. De reviderade resultaten uppvisar inga avgörande skillnader jämfört med vad […]

Rättelse: Kommuniké från årsstämma den 21 juni 2021 i Follicum AB

Rättelsen avser att Anders Månsson har meddelat att han avböjt inval i styrelsen och styrelsen kommer således bestå av Gun-Britt Fransson (ordförande), Lars H. Bruzelius, Carl-Johan Spak och Alejandra Mørk. Valberedningen kommer återkomma med nytt förslag på styrelseledamot. Idag, den 21 juni 2021, hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut […]

Kommuniké från årsstämma den 21 juni 2021 i Follicum AB

Idag, den 21 juni 2021, hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Härutöver […]

Follicum har informerats om möjliga felaktigheter i analysen av resultat från fas IIa-studien av FOL-005

Follicum AB (publ) rapporterar idag att den kontraktsforskningsorganisation (CRO) som utfört fas IIa-studien av läkemedelskandidaten FOL-005 för behandling av håravfall, tillsammans med Follicum har uppdagat möjliga felaktigheter i resultatanalysen. Follicum har anlitat en oberoende granskare som nu kommer att gå igenom samtliga studiedata och bedöma i vilken utsträckning detta påverkar de nyligen redovisade resultaten. Det […]

Follicum offentliggör årsredovisning för 2020

Follicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.follicum.se, på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com och bifogas även till detta pressmeddelande. För ytterligare information, vänligen kontakta: Kim Arvid Nielsen, vd, Follicum AB Telefon: 070 392 1331 E-post: kim.nielsen@follicum.com Om Follicum AB Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande […]

Follicum delårsrapport 2021-01-01–2021-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Periodens finansiella utfall, inom parantes jämfört med samma period 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Periodens resultat uppgick till -6 891 (-13 530) TSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,20) respektive -0,08 (-0,20) SEK. Likvida medel per den 31 mars 2021 uppgick till 29 610 (31 […]