Follicum offentliggör årsredovisning för 2021

Follicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.follicum.se, på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com och bifogas även till detta pressmeddelande. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB E-post: info@follicum.com Telefon: 0709 16 87 29 Om Follicum AB Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på […]

Coegin Pharma beslutar om emission av fusionsvederlag

Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) har idag beslutat om emission av fusionsvederlag. Enligt fusionsplanen som antagits av styrelserna för Coegin Pharma och Follicum AB (”Follicum”) har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till en (1) aktie i Coegin Pharma per innehavd aktie i Follicum per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. Emissionen innebär att 81 698 104 […]

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Coegin Pharma och Follicum samt Follicum kommer inte offentliggöra bokslutskommuniké för 2021

Bolagsverket har lämnat tillstånd till Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum AB (”Follicum”). Follicum kommer inte att offentliggöra bokslutskommuniké för 2021. Årsredovisning för 2021 planeras att offentliggöras den 4 februari 2022. Bolagsverket beräknas registrera fusionen måndagen den 7 februari 2022. I samband med registreringen av fusionen […]

Follicum delårsrapport 2021-01-01–2021-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Finansiell översikt första 9 månaderna 1 januari – 30 september Övriga rörelseintäkter uppgick till 372 TSEK (110 TSEK) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19 360 TSEK (-27 574 TSEK) Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,24 SEK (-0,41 SEK) Soliditeten uppgick till cirka 83,38 % (79,56 %) Finansiell översikt tredje kvartalet […]

Information från Follicum AB:s extra bolagsstämma

Follicum AB:s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 8 november i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.follicum.se. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut. Beslut om godkännande […]

Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet

Viktig information Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner […]

Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet

Viktig information Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner […]

Coegin Pharma offentliggör fusionsdokument samt analys och rekommendation från Follicums styrelse

Viktig information Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner […]

Follicum kallar till extra bolagsstämma

Follicum håller extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021 kl. 10.00. Stämman hålls i Follicums lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 oktober 2021, och […]

Coegin Pharma och Follicum föreslås fusioneras

Viktig information Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att […]