Coegin Pharma och Follicum föreslås fusioneras

Viktig information Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att […]

Follicum pausar bolagets samtliga utvecklingsprojekt

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att bolaget pausar samtliga utvecklingsprojekt. Follicum driver läkemedelsutvecklingsprojekt mot håravfall och diabeteskomplikationer samt utvärderar möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. Efter vårens resultat från fas 2-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall beslutade styrelsen att utvärdera bolagets affärsstrategi och långsiktiga mål. Enligt tidigare kommunicerad […]

Follicums styrelse har entledigat Kim Arvid Nielsen från rollen som vd

Follicum AB (publ) meddelar att styrelsen idag har beslutat att omgående entlediga Kim Arvid Nielsen från rollen som vd. Samtidigt utsågs bolagets finansdirektör Jonas Edelswärd till tillförordnad vd för Follicum. ”Styrelsen har tagit det här beslutet eftersom Kim Arvid Nielsens ledarskap inte har levt upp till våra förväntningar. Jonas Edelswärd tillträder nu som tillförordnad vd […]

Follicum rapporterar reviderade top-line-resultat från fas IIa-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall (alopeci)

Follicum AB (publ) rapporterar idag reviderade top line-data från en fas IIa-studie av den vävnadsreparerande peptiden FOL-005 för behandling av håravfall (alopeci). Dessa baseras på en oberoende granskning vilken genomförts till följd av uppdagade felaktigheter i den resultatanalys som bolaget presenterade den 6 maj 2021. De reviderade resultaten uppvisar inga avgörande skillnader jämfört med vad […]

Follicum har informerats om möjliga felaktigheter i analysen av resultat från fas IIa-studien av FOL-005

Follicum AB (publ) rapporterar idag att den kontraktsforskningsorganisation (CRO) som utfört fas IIa-studien av läkemedelskandidaten FOL-005 för behandling av håravfall, tillsammans med Follicum har uppdagat möjliga felaktigheter i resultatanalysen. Follicum har anlitat en oberoende granskare som nu kommer att gå igenom samtliga studiedata och bedöma i vilken utsträckning detta påverkar de nyligen redovisade resultaten. Det […]

Follicum rapporterar top-line-resultat från fas IIa-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall (alopeci)

Follicum AB (publ) rapporterar idag top-line-data från en fas IIa-studie av den vävnadsreparerande peptiden FOL-005 för behandling av håravfall (alopeci). I studien undersöktes säkerhet och terapeutisk effekt efter daglig behandling med produkten under fyra månader. Resultaten bekräftade att behandlingen var säker och endast ett fåtal milda biverkningar rapporterades. Hårväxten ökade signifikant i den grupp patienter […]

Follicum utser ny verkställande direktör och inrättar ny roll som Chief Scientific Officer

Follicum AB meddelar idag att bolaget har rekryterat dr Kim Arvid Nielsen som ny verkställande direktör, med tillträde den 6 april 2021. Han har omfattande erfarenhet av affärsutveckling, investerarrelationer och läkemedelsutveckling från ledande positioner i såväl små som stora läkemedelsbolag. Samtidigt inrättar Follicum en ny position som Chief Scientific Officer. Förändringarna genomförs för att stärka […]

Follicum AB meddelar att samtliga patienter har slutfört behandlingen med FOL-005 i Fas II-studien mot håravfall

Follicum AB tillkännager idag att samtliga patienter i den pågående fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall har slutfört behandlingen och genomfört de avslutande besöken på klinikerna. I studien undersöks säkerheten och behandlingseffekten av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005 i drygt 200 manliga patienter. Top line-resultat förväntas kunna presenteras under våren 2021. I den […]

Follicum genomför riktad nyemission om cirka 36,6 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen i Follicum AB (”Follicum” […]

Samtliga patienter inkluderade i Follicums fas II-studie med FOL-005 för stimulering av hårväxt

Follicum AB meddelar idag att alla patienter har inkluderats i bolagets pågående kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten FOL-005. Studien omfattar drygt 200 manliga patienter med håravfall som behandlas med en nyutvecklad topikal formulering av FOL-005. Inga betydande biverkningar har så här långt rapporterats och hittills har ingen av de inkluderade patienterna avbrutit sitt deltagande i […]