BioStock publicerade den 17 december 2020 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet.

Follicum har haft ett produktivt år som rundas av med avslutad patientrekryteringen för fas II-hårväxtstudien i vilken man skall bestämma optimal dos och behandlingstid för kandidaten FOL-005. BioStock har pratat med Follicums vd Jan Alenfall för att få hans syn på höjdpunkterna i bolaget under 2020 och vad man kan förvänta sig av nästa år.

Lundabolaget Follicum, som utvecklar innovativa peptidbaserade läkemedel i två distinkta indikationer, håravfall (alopeci) och diabetes, har tagit flera viktiga steg under 2020 för att avancera de båda projekten.

Väl förberedda I diabetesprojektet
Bolagets yngsta projekt går ut på att utveckla en ny behandling för diabetespatienter. Efter att ha valt en läkemedelskandidat förra året, fick Follicum i början av detta år ett 1,5-årigt Vinnova-bidrag för att genomföra prekliniska studier som testar dessa peptiders bindningsförmåga till bukspottkörtelcellreceptorer.

Follicum är koordinator för projektet, som även involverar en av de främsta forskningsinstitutionerna inom diabetes i Norden, Lunds universitet samt SARomics Biostructures, experter på protein-karakterisering. Delar av projektet inkluderar också avancerade analyser vid den världsledande forskningsanläggningen MAX IV i Lund.

Två viktigare patent har säkrats
follicum_logo-03I mars erhöll Follicum en s.k Intention to Grant för en patentansökan avseende bolagets diabeteskandidat från det Europeiska patentverket. Patenten kommer att gälla till den 4 maj 2038 och ökar värdet av Follicums diabetesprojekt ytterligare. I juni fick bolaget ännu ett patentmeddelande rörande detta projekt, den här gången från US Patent Office och gällande skyddet av bolagets peptidklasser och deras användning vid behandling av diabetes och diabetesrelaterade komplikationer. Det amerikanska patentet kommer, liksom dess europeiska motsvarighet, att gälla till 2038.

Bägge dessa nyheter är förvisso viktiga för Follicums väg framåt med diabetesprojektet, men det amerikanska patentet lägger grunden för kommersialiseringsmöjligheterna i USA, en av de största marknaderna för diabetesläkemedel.

Betydande framsteg I håravfallsprojektet
Follicum gjorde även framsteg i sitt håravfallsprojekt i år efter att förra året ha utvecklat en topikal formulering av sin alopeci-kandidat, FOL-005. Den nya formuleringen är mer användarvänlig jämfört med de behandlingar som för närvarande finns på marknaden. I början av detta år inledde Follicum en dubbelblind och placebokontrollerad klinisk fas IIa-studie för att optimera kandidatens maximala dosering och behandlingstid utan att äventyra säkerheten.

I mars meddelade Follicum att den första gruppen av alopecipatienter hade påbörjat sina behandlingar i studien. Trots en kort fördröjning av patientrekryteringen på grund av Covid-19-pandemin, kunde Follicum starta processen i juni tack vare ett partnerskap med CentroDerm, en studieklinik baserad i Wuppertal, Tyskland. Detta samarbete är Follicums tredje för att genomföra FOL-005-studien; de andra partnerna inkluderar ansedda kliniker som specialiserat sig på håravfall, Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC) vid sjukhuset Charité i Berlin, samt proDerm i Hamburg.

»Covid-19-pandemin har påverkat alla kraftigt på ett eller annat sätt och vi på Follicum sympatiserar med alla drabbade. När det gäller Follicum är vi glada att kunna säga vi, trots en paus i hårstudien, har lyckats ha en bra takt i alla våra aktiviteter. Vi är också tacksamma mot våra aktieägare och investerare som stöder oss, vilket ledde till en framgångsrik riktad nyemission för några veckor sedan« — Jan Alenfall, vd Follicum

I oktober tillkännagav Follicum att alla 200 patienter, samtliga män, hade rekryterats till studien. Detta möjliggör för den sista patienten att slutföra sin behandlingsplan i slutet av januari eller början av februari 2021. Efter avslutad behandling kommer varje patients hårväxt att utvärderas baserat på skillnader mellan skillnad i hårdensitet och andra parametrar före och efter behandling, och under våren 2021 förväntar man sig att kunna meddela toplinedata.

En kapitalanskaffning avslutar året
I October tillkännagav Follicum att man hade tagit in 33,6 Mkr kronor i en riktad emission av 14 miljoner nya aktier, efter avdrag för emissionskostnader. Detta kapital förväntas vikas åt att skapa ett potentiellt samarbete som kan avancera hårprojektet till fas IIb. Det kommer även att göra det möjligt för bolaget att avancera sitt prekliniska program inom diabetes.

VD kommenterar
BioStock kontaktade Follicums vd Jan Alenfall för att ta del av hans intryck av det gångna året, samt vad han förväntar sig av det kommande året.

Jan Alenfall, de flesta ser tillbaka på 2020 med en obehaglig känsla i magen. Hur ser du på det gångna året för Follicum?
– Covid-19-pandemin har påverkat alla kraftigt på ett eller annat sätt och vi på Follicum sympatiserar med alla drabbade. När det gäller Follicum är vi glada att kunna säga vi, trots en paus i hårstudien, har lyckats ha en bra takt i alla våra aktiviteter. Vi är också tacksamma mot våra aktieägare och investerare som stöder oss, vilket ledde till en framgångsrik riktad nyemission för några veckor sedan.

Vad skulle du säga har varit den mest spännande nyheten under 2020?

Jan Alenfall, vd Follicum
Jan Alenfall, vd Follicum

– Att vi trots pandemin lyckades inkludera alla patienter i hårstudien mer eller mindre planenligt, är något vi är väldigt glada och stolta över! Vidare verkar formuleringen vara säker och användarvänlig.

Har de två patentgodkännandena för diabetesprojektet haft en inverkan redan i år?
– Det är mycket viktigt att uppnå beviljade patent på de stora marknaderna så snabbt som möjligt. Detta är en lång process men väsentlig för vår trovärdighet och för att öka värdet av diabetesprojektet.

Under våren 2021 förväntas toplinedata från fas IIa-hårstudien presenteras, vilket är i linje med vad som tidigare har kommunicerats. Förväntar du dig att Covid kommer att påverka denna tidsprognos?
– Tyskland tillämpar för närvarande strängare restriktioner för fri rörlighet på grund av pandemin. Jag kan dock mycket nöjt konstatera att dessa begränsningar inte förväntas få några konsekvenser för den kliniska studien av läkemedelskandidaten FOL-005 hos alopecipatienter som utförs av Follicum vid studiecentra i Hamburg, Wuppertal och Berlin. Detta beror på att de flesta av de 200 patienter som är inskrivna i studien, redan har genomfört sitt sista besök. De få återstående patienterna förväntas slutföra studien som planerat i slutet av januari, varefter databehandling och analys kommer att utföras.

Vilka andra milstolpar bör vi förvänta oss av Follicum under 2021, utöver resultaten från fas IIa-studien i håravfallsprojektet?
– Vi hoppas att vårt diabetesprojekt kommer att utvecklas och resultera i intressanta milstolpar under 2021 och att vi därefter kan kommunicera spännande nyheter.

Slutligen, har du något speciellt nyårslöfte för Follicum?
– Mitt nyårslöfte blir att fortsätta leverera enligt våra utstakade planer – detta har varit ett kännetecken för Follicum sedan starten!

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.