Igår,  den 15 mars 2016, beslutade styrelsen i Follicum om en företrädesemission av högst 6 001 938 aktier till en emissionskurs om 5,00 SEK per aktie, villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma. Fulltecknad nyemission tillför Follicum cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 38 procent av emissionslikviden och garantiteckningar om cirka 32 procent av emissionslikviden – totalt cirka 70 procent av emissionslikviden – vilka på förhand skriftligen avtalats. Kallelse till extra bolagsstämma, med anledning av ovanstående beslut, kommer att publiceras inom kort. Med anledning av den planerade företrädesemissionen senareläggs även bolagets årsstämma till den 13 juni 2016.

Follicum går mot marknaden för hämning av hår
Follicum bedriver forskning och utveckling av läkemedelskandidater som stimulerar och hämmar hårväxt. Follicum fokuserar i dag på att utveckla läkemedelskandidaten FOL-005, som i olika prekliniska modeller har visat sig såväl stimulera som hämma hårväxt effektivt redan vid låga doser. Bolaget inledde en klinisk fas I/IIa-studie i januari 2016, vilken är planerad att slutföras under 2016. Bolaget räknar med att kunna meddela studieresultatet senare i år. Mot bakgrund av de resultat som tidigare visats i Follicums studier på human vävnad bedömer styrelsen att resultaten av den pågående kliniska studien mest sannolikt kommer att visa en hämning av hårväxt. Studien är dock designad så att både stimulering och hämning kan mätas, vilket är betydelsefullt för framtida utveckling av produktkandidater för stimulering av hårväxt.

Marknad för hämning av hårväxt
Det finns två olika marknader för borttagning av oönskad hårväxt – den medicinska, som till exempel vid hirsutism (det medicinska tillståndet för överdrivet stark hårväxt), och den icke-medicinska (kosmetiska). Olika kulturer utvecklar olika sociala normer som anger hur mycket eller lite hår man ska ha på kroppen och de icke-medicinska skälen kan vara allt från rent estetiska till krav på grund av en sport man utövar eller till exempel en religion man tillhör. Intresset för att ta bort hår har ökat markant de senaste åren – internationellt och hos både kvinnor och män. Efterfrågan på produkter för att avlägsna hår från olika delar av kroppen hos både kvinnor och män är mycket omfattande och ökar. Nya marknader tillkommer runt om i världen i takt med att välståndet ökar och de västerländska skönhets- och modeidealen sprids.

Konkurrensen på marknaden för läkemedel för hämning av hår är svag – idag finns det bara ett godkänt läkemedel på marknaden – Vaniqa®. Detta läkemedel är enbart avsett för kvinnor och får endast användas i ansiktet. Det finns ett mycket begränsat antal utvecklingsprojekt för läkemedel inom indikationen hämning av hårväxt. Hämning av hår är således en indikation som ger Follicum goda förutsättningar att ta stora marknadsandelar – förutsatt att den kliniska studien blir framgångsrik.

Planerad företrädesemission för att bredda bolaget
I den utvecklingsplan som Follicum presenterade i samband med bolagets listningsemission ingick utlicensiering av
FOL-005-projektet som ett viktigt spår. Detta spår kvarstår och arbetet inför utlicensiering av projektet har initierats i enlighet med kommunicerad plan. Follicum har sedan bolagets notering slutfört och avrapporterat samtliga aktiviteter enligt denna plan – i år är Follicums viktigaste mål att slutföra och rapportera den kliniska fas I/IIa-studien.

Styrelsen i bolaget gör bedömningen att genom att addera ytterligare värdehöjande aktiviteter i utvecklingsarbetet finns möjlighet att dels göra projektet mer attraktivt i framtida affärsförhandlingar och dels skapa ett så kallat plattformsbolag, vilket i framtiden kan adressera flera marknader.

Parallellt med den pågående studien och utlicensieringsarbetet har Follicum börjat planera för aktiviteter som kommer att bli viktiga i den fortsatta utvecklingen av projektet, såsom formuleringsarbete, förstärkning av den prekliniska dokumentationen och planering för kliniska fas II-studier, samt påbörja utveckling av kompletterande produktkandidater. Genom att nu tillföra Follicum ytterligare kapital ges bolaget möjlighet att genomföra dessa samt även börja utveckla ett plattformsbolag med potential för ytterligare indikationer. De planerade aktiviteterna bedöms väsentligt öka möjligheten för en utlicensiering, då Follicum genom ökade aktiviteter visar sin tro på projektet. Aktiviteterna omfattar;

Formuleringsarbete
Detta arbete görs för att möjliggöra topikal administration av FOL-005 (genom salva, kräm el. dyl.), det vill säga en användarvänlig produkt med tilltalande kosmetiska egenskaper. En framgångsrik utveckling kommer, enligt styrelsens bedömning, att stärka bolagets position vid affärsförhandlingar och kan leda fram till nya patentmöjligheter som förlänger skyddet för produkten.

Prekliniska säkerhetsstudier
Dessa studier krävs inte bara för att kunna inkludera kvinnor i fas IIb-studien, utan är nödvändiga även för vidareutvecklingen av projektet. Samtidigt krävs vid en ny formulering en så kallad överbryggande säkerhetsstudie för att visa att produkten är säker att använda som en dermal/topikal produkt med bibehållen effekt. Att påbörja dessa säkerhetsstudier nu förkortar tiden till ett marknadsgodkännande, vilket ökar värdet i projektet och är attraktivt ur ett utlicensiceringperspektiv.

Utveckling avseende framtida kompletterande produktkandidat
Bolaget har i begränsad omfattning påbörjat ett arbete som bygger på resultaten från det framgångsrika VINNOVA-projektet och har som mål att utveckla nya produktkandidater. VINNOVA:s anslag möjliggjorde för Follicum att utföra omfattande arbete vilket tillfört goda kunskaper i hur FOL-005 fungerar. Med detta arbete som grund finns möjligheter att med Follicums grundteknologi utveckla nya produktkandidater – bland annat kandidater för utveckling av läkemedel för stimulering av hårväxt. Detta breddar bolagets möjligheter och ger Follicum en framtida potential inom två marknader – hämning och stimulering av hårväxt.

Utöver kandidater för stimulering av hårväxt har Follicum som mål att utveckla andra kandidater som grundar sig på spännande effekter hos andra peptider som kommer från samma modifierade kroppsegna protein som har genererat FOL-005.

Ovan nämnda arbeten avses påbörjas i år, så snart finansiella resurser är tillgängliga. Arbetet kommer under året att löpa parallellt med den pågående kliniska fas I/IIa-studien och är planerat att avslutas under 2017.

Mot bakgrund av ovan är Follicum i behov av kapitaltillförsel, varför bolaget nu planerar en företrädesemission om högst cirka 30 MSEK (före emissionskostnader).

Erbjudandet i sammandrag:

-Företrädesrätt: Sista dag för handel i Follicums aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 april 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 april 2016. Avstämningsdag är den 15 april 2016. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

-Teckningstid: 21 april – 10 maj 2016.

-Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie.

-Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 6 001 938 aktier, motsvarande 30 009 690 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen.

-Antal aktier innan företrädesemission: 10 003 234 aktier.

-Värdering: Cirka 50 MSEK (pre-Money).

-Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 21 april – 6 maj 2016.

-Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 21 april 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juni 2016.

-Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,5 MSEK, motsvarande cirka 38 procent av emissionslikviden och garantiteckning om cirka 9,6 MSEK, motsvarande cirka 32 procent av emissionslikviden. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 70 procent av emissionsvolymen.

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras på bolagets (www.follicum.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (http://www.sedermera.se%20) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden i den planerade företrädesemissionen inleds.

Senareläggning av årsstämma

Med anledning av den planerade företrädesemissionen har Follicum beslutat att senarelägga årsstämman. Tidigare kommunicerat datum för årsstämma i bolaget var den 12 maj 2016. Nytt datum för årsstämma är den 13 juni 2016.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Follicum i samband med den planerade företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Öppna Pressmeddelande